SUN-MON, 9:45AM

การวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำและวิธีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟลงใต้ดิน

20

Feb

การวางท่อร้อยสายไฟแรงต่ำและวิธีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟลงใต้ดิน

การวางท่อร้อยสายไฟใต้ดินต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ใช้ทั่วไปสำหรับการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน:

1.มาตรฐาน NEC (National Electrical Code): NEC เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา และมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในหลายเรื่องรวมถึงการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

2.มาตรฐาน IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): IEEE มีการสร้างมาตรฐานสำหรับการติดตั้งและการทดสอบระบบไฟฟ้า รวมถึงการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดินในสถานการณ์ที่ต่างๆ

3.มาตรฐาน ANSI (American National Standards Institute): ANSI เป็นองค์กรที่เผยแพร่มาตรฐานทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า

4.มาตรฐาน IEC (International Electrotechnical Commission): IEC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สร้างมาตรฐานระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า มีมาตรฐานที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ในทุกประเภทของสภาพแวดล้อม

5.มาตรฐาน TIS (Thai Industrial Standards): สำหรับประเทศไทย มาตรฐาน TIS อาจมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงสำหรับการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดินในสภาพแวดล้อมท้องถิ่น

ขั้นตอนหลักๆ ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟใต้ดิน:

1.วางแผนและออกแบบ: ก่อนที่จะเริ่มต้นการติดตั้งท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ควรทำการวางแผนและออกแบบรายละเอียดของระบบ ซึ่งรวมถึงการกำหนดเส้นทางการวางท่อ ความลึกที่เหมาะสม และการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

2.การขุดหลุม: หลังจากที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นและเตรียมการแล้ว ก็เริ่มต้นการขุดหลุมตามแผนที่ออกแบบไว้ โดยให้ความลึกและความกว้างที่เหมาะสมตามข้อกำหนด ขุดลึก 80 - 100 ซม

3.การติดตั้งท่อ: เมื่อหลุมถูกขุดเสร็จสิ้น ก็เริ่มต้นการติดตั้งท่อร้อยสายไฟใต้ดินในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม และรักษาความถูกต้องของการติดตั้ง

4.การทดสอบ: เมื่อท่อร้อยสายไฟถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ จะต้องมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการทดสอบการไหลของน้ำและการทดสอบสายไฟ

5.การฝัง: หลังจากที่ท่อร้อยสายไฟผ่านการทดสอบและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ฝังท่อลงในหลุม โดยปิดด้วยวัสดุฝ้ายที่เหมาะสมและกำหนดให้มีความลึกเหมาะสม

6.การทำความสะอาดและซ่อมแซม: หลังจากที่ท่อร้อยสายไฟถูกฝังลงใต้ดินแล้ว ควรทำความสะอาดบริเวณรอบๆ ท่อและทำการซ่อม

Construct under MEA Standard

Construct under MEA Standard

วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

1.HDPE Conduit ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน หรือท่อชนิดอื่นๆ 

HDPE Conduit ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
HDPE Conduit ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

2.Concrete slab ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน หมายถึงชิ้นส่วนที่ทำจากคอนกรีต โดยทำการติดตั้งแผ่นคอนกรีตข้างบนท่อร้อยสายไฟเพื่อป้องกันการที่ท่ออาจถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพได้

Concrete Slab ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

Concrete Slab ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

3.Warning Sign Strip ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน หรือแถบสัญญาณเตือนคือสายหรือแถบที่มักจะมีสีส้มหรือสีแดง ซึ่งใช้เพื่อสร้างสัญญาณเตือนหรือเตือนความเสี่ยงในบริเวณที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ เช่น เวลาที่มีการก่อกวนในพื้นที่ก่อนเข้าไป การใช้ Warning Sign Strip ช่วยเพิ่มการตระหนักและการระวังของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่จะมีการพิมพ์ข้อความเตือนหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจนบนแถบ เช่น "Danger" (อันตราย), "Caution" (ระวัง), หรือ "Warning" (เตือน) เป็นต้น แถบเตือนนี้มักจะใช้ในสถานที่อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง หรือในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของบุคคลได้ง่าย ๆ โดยปกติแถบเตือนจะถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้น และมักจะอยู่ในทิศทางที่มีความเสี่ยง หรือบริเวณที่ควรระวังโดยเฉพาะ

4.Sand backfill หรือการเติมทรายคือกระบวนการที่ใช้ทรายเพื่อเติมพื้นที่ว่างหรือช่องว่างในโครงสร้างหรือพื้นที่หลังจากการขุดหรือการติดตั้งระบบใด ๆ เช่น ท่อร้อยสายไฟใต้ดินหรือระบบท่อน้ำ การใช้ทรายในกระบวนการ backfill ช่วยให้เติมพื้นที่ว่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงสภาพดินให้มีความแน่นหรือความต้านทานที่ดีต่อการสร้างโครงสร้างต่าง ๆ 

5.Tape

Warning Sign Strip ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
Warning Sign Strip ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

ขันตอนการต่อท่อ HDPE

1. ทําความสะอาดบริเวณปลายท่อทีต้องการต่อ ให้ สะอาด และตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมอยู่ ภายในท่อ

2. เลือกขนาดข้อต่อให้สอดคล้องกับ ขนาดของท่อ

3. หุ้มรอยต่อบริเวณข้อต่อด้วยแผ่น พลาสติกแล้วรัดด้วย CABLE TIE ทังสองข้าง ตามรูป เพือป้องกันนําปูนซึมเข้าภายในข้อต่อ

4. หุ้มรอยต่อบริเวณข้อต่อด้วยคอนกรีตอีก ชันหนึง

ดันลอดท่อใต้ดินแบบ HDD ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
ดันลอดท่อใต้ดินแบบ HDD ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

 

ขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการดันลอดท่อร้อยสายไฟใต้ดินแบบ HDD ประกอบด้วย:

การดันลอดท่อร้อยสายไฟใต้ดินแบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรเจาะบ่อแนวนอนเพื่อสร้างช่องเจาะที่ใต้ผิวดิน จากนั้นท่อร้อยสายไฟจะถูกดันผ่านช่องเจาะนั้นโดยใช้แรงเสียดทานหรือแรงดันของน้ำหรือลูกบอลเป็นต้น กระบวนการนี้มักถูกนำมาใช้ในการวางท่อร้อยสายไฟใต้ดินเมื่อการขุดบ่อแนวตั้งไม่เป็นไปตามได้หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคหรือทางสิ่งแวดล้อม เช่นในพื้นที่ที่มีสภาพดินแข็งหรือสภาพที่ซับซ้อนทางเชิงภูมิศาสตร์

 • การสำรวจและวางแผน: การทำการสำรวจและวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดที่อาจพบในพื้นที่ เช่น ประเภทของดิน, สภาพแวดล้อม, และการเคลื่อนที่ของโครงสร้างใต้ดินอื่นๆ

 • การเจาะบ่อแนวนอน: ในขั้นตอนนี้ เครื่องจักรเจาะบ่อแนวนอนจะถูกใช้เพื่อสร้างช่องเจาะที่ใต้ผิวดิน ช่องเจาะจะมีขนาดและลักษณะเฉพาะตามที่ต้องการ

 • การวางท่อร้อยสายไฟ: เมื่อช่องเจาะเสร็จสมบูรณ์ ท่อร้อยสายไฟจะถูกวางลงในช่องเจาะ ท่อจะถูกเชื่อมต่อและจับเกี่ยวกันเพื่อสร้างเส้นท่อต่อเนื่อง

 • การดันท่อ: การใช้แรงเสียดทานหรือแรงดันของน้ำเพื่อดันท่อผ่านช่องเจาะจะถูกนำมาใช้ ท่อร้อยสายไฟจะถูกดันผ่านช่องเจาะในทิศทางและระยะที่ถูกกำหนดไว้

 • การทดสอบและปรับแต่ง: เมื่อท่อร้อยสายไฟถูกดันผ่านช่องเจาะเสร็จสมบูรณ์ จะต้องมีการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบ และมีการปรับแต่งเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเหมาะสม

 • กระบวนการดันลอดท่อร้อยสายไฟใต้ดินแบบ HDD
  กระบวนการดันลอดท่อร้อยสายไฟใต้ดินแบบ HDD 

 • กระบวนการดันลอดท่อร้อยสายไฟใต้ดินแบบ HDD
  electrical-conduits-underground-hdd