SUN-MON, 9:45AM

การทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อของการประปาส่วนภูมิภาค

27

Jan

การทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อของการประปาส่วนภูมิภาค

การทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อของการประปาส่วนภูมิภาค ได้ถูกกำหนดไว้ในเรื่อง การทดสอบท่อส่งน้ำ/ท่อจ่ายน้ำที่วางใหม่ จะเป็นการทดสอบหารอยรั่วและทนแรงดันร้ำในแนวเส้นท่อรวมถึงอุปกรณ์ตามที่ออกแบบ โดยเพื่อให้ได้ค่าทดสอบ 2 ค่าคือ

- การทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อ (Pressure Test)

- การทดสอบการรั่วซึม (Leakage Test)

โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน AWWA C603 "lnstallation of Asbestos Cement Pressure Pipe" สำหรับท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อพีวีซี (PVC) หรือมาตรฐาน AWWA C600 "lnstallation of Ductile iron Water Mains and Appurtenances" สำหรับท่อเหล็ก หรือมาตรฐาน SFS 3115 : E "Plastic Pipes Water tightness Test for Pressure Pipelines" สำหรับท่อเอชดีพีอี (HDPE) หรือภายใต้การควบคุมของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างนั้นเอง

การทดสอบท่อจะจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

1.การทดสอบท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อเหล็กหล่อเหนียวหรือระบบท่อที่มีส่วนประกอบของท่อเหล่านี้

- ให้ใช้แรงดันทดสอบ 0.60 +/- 0.2 เมกะพาสคัล (6.0+/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อซีเมนต์ใยหิน ท่อพีวีซี

- ให้ใช้แรงดันทดสอบ 1.00  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (10.0+/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเหล็ก

ในการทดสอบต้องคงความดันนี้ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากการทดสอบให้ผลไม่เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ที่จะสั่งการให้ทำการทดสอบต่อไปได้

ปริมาณการรั่วซึมสูงสุดที่ยอมได้ ให้ใช้สูตรคำนวณดังต่อไปนี้

L=(ND)(10P)^1/2 / 18,000

L = ปริมาณการรั่วซึมที่ยอมให้เป็นลิตรต่อชั่วโมง

N = จำนวนของข้อต่อ (ข้อต่อที่ใช้แหวนยางสองชั้นให้นับเป็นสองข้อต่อ แต่ถ้ามีแหวนยางอื่นเพิ่มขึ้นอีกไม่ต้องนับ)

P = ความดันระหว่างการทดสอบเป็นเมกะพาสคัล

D = เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเป็นมิลลิเมตร

 

2.การทดสอบท่อเอชดีพีอี HDPE ให้ทดสอบตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ใช้แรงดันทดสอบดังนี้

- แรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 0.77  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (7.7+/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเอชดีพีอี PN10

- แรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 0.62  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (6.2+/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเอชดีพีอี PN8

- แรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 0.49  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (4.9+/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเอชดีพีอี PN6

โดยมีระยะเวลาการทดสอบ 2+0.1ชั่วโมง เมื่อแรงดันในท่อลดลงมากกว่า 0.02 เมกะพาสคัล (0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ให้เติมน้ำเข้าไปจนได้แรงดันทดสอบ

ทดสอบแรงดันในเส้นท่อน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

การทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มแรงดันทดสอบเท่ากับ 1.3 เท่า ของแรงดันทดสอบขั้นตอนที่ 1 ภายในเวลาไม่เกิน 6 นาที โดยใช้เครื่องสูบน้ำตามผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างกำหนด

- แรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 1.0  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (10.0 +/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเอชดีพีอี PN10

- แรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 0.8  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (8.0 +/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเอชดีพีอี PN8

- แรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 0.64  +/- 0.02 เมกะพาสคัล (6.4 +/- 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สำหรับท่อเอชดีพีอี PN6 (PE100)

โดยมีระยะเวลาการทดสอบ 2+0.1ชั่วโมง เมื่อแรงดันในท่อลดลงมากกว่า 0.02 เมกะพาสคัล (0.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ให้เติมน้ำเข้าไปจนได้แรงดันทดสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ลดแรงดันในเส้นท่อให้เหลือเท่ากับแรงดันในขั้นตอนที่ 1 ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 6 นาที แล้วปิดประตูน้ำทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง จึงวัดปริมาณน้ำที่เติมเข้าไปเพื่อให้แรงดันในท่อเท่ากับแรงดันในขั้นตอนที่ 1 ปริมาณน้ำ (ลิตรต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมง) ที่เติมไปนั้นจะต้องไม่เกินค่าที่กำหนด

 

ปล่อยน้ำที่มีแรงดันจากท่อ

ปล่อยน้ำที่มีแรงดันออกจากท่อ

อุปกรณ์เบื้องต้นที่ใช้

1.เกจวัดแรงดันแบบน้ำมัน ที่มีความละเอียดสูง ความดัน 0-10 Bar

2.เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบเพื่อให้สามารถอัดน้ำเข้าเส้นท่อได้

3.ข้อต่อหนาจาน ประตูน้ำ สำหรับเปิด/ปิดน้ำ